LV Stegar AB • Phone 46-521-42110 • Fax 46-521-42115 • E-mail: lvstegar@lvstegar.com